Jak jest naliczany podatek Belki w IKE, PPK i funduszach inwestycyjnych?

Zysk kapitałowy wypracowany w ramach funduszy jest opodatkowany tzw. podatkiem Belki, którego wysokość wynosi 19%. Niektóre preferencyjne produkty, takie jak IKE i PPK, pozwalają inwestorom wypłacić zainwestowany kapitał bez potrącania podatku od zysków kapitałowych. Wyjaśniamy jak skorzystać z ulg oraz jak naliczany jest podatek Belki.

Decydując się na ulokowanie środków w ramach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, musimy pamiętać, że przy wypłacie kapitału być może będziemy musieli odprowadzić podatek od zysków kapitałowych. Wyjaśniamy kiedy należy go zapłacić oraz jak jest naliczany. 

Co to jest Podatek Belki i ile wynosi?

Podatek od zysków kapitałowych, inaczej zwany podatkiem Belki, w Polsce wynosi 19% i jest naliczany od zysku wypracowanego przez fundusz (inwestycyjny lub emerytalny). Podstawą naliczenia nie jest zatem cała zainwestowana kwota, lecz jedynie zysk (jeśli fundusz go wypracował). 

Kto i kiedy płaci podatek Belki w funduszach?

Podatek płaci się przy wypłacie kapitału (zasady poniżej). Inwestor decydując się na wypłatę środków otrzymuje bieżącą wartość kapitału już pomniejszoną o należny podatek. To instytucja finansowa, która zarządza kapitałem jest odpowiedzialna za odprowadzenie podatku Belki – inwestor nie musi się tym martwić i otrzymuje kwotę netto.

  • Podatek Belki w funduszach inwestycyjnych     

W przypadku funduszy inwestycyjnych, podatek Belki jest płacony zawsze przy wycofywaniu kapitału z inwestycji. Gdy decydujemy się na umorzenie części lub całości jednostek funduszu, w który zainwestowaliśmy, a fundusz wypracował zysk, płacimy podatek (o tym jak jest naliczany piszemy poniżej). Trochę inaczej jest przy konwersjach i zamianach, a więc przenoszeniem środków między poszczególnymi subfunduszami i funduszami. Na polskim rynku działa konstrukcja tzw. parasola – to jeden fundusz, który skupia w sobie wiele subfunduszy. To w ramach tych subfunduszy najczęściej lokujemy środki. Podatku nie płacimy, jeśli przenosimy kapitał między subfunduszami z jednego parasola (zwykle w nazwie obok nazwy, subfundusze mają ten sam człon np. Akcyjny FIO, Światowy SFIO). Jeśli przenosimy kapitał między subfunduszami z różnych funduszy (parasoli) lub między funduszami, przy wycofywaniu środków z inwestycji potrącany jest podatek Belki

  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) a podatek Belki

     IKE to produkt, który dzięki preferencjom podatkowym, ma zachęcać do długoterminowego oszczędzania (zobacz: Dlaczego warto oszczędzać w IKE i IKZE?). Posiadacz IKE nie płaci podatku Belki, jeśli spełni ustawowe kryteria przy wypłacie. Pierwszy to wypłata kapitału po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty.

Gdy wycofujemy kapitał, a powyższe kryteria nie są spełnione, mowa o tzw. zwrocie. W tej sytuacji przy wypłacie środków potrącany jest podatek Belki. 

  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a podatek Belki

Uczestnicy PPK również mogą cieszyć się preferencjami podatkowymi – to zachęta do regularnego i długoterminowego gromadzenia kapitału (zobacz: Dodatkowa emerytura z PPK - czy warto przystąpić do PKK?). Podatku Belki nie płacą uczestnicy PPK, którzy wypłacają kapitał po ukończeniu 60. roku życia lub w dwóch szczególnych sytuacjach życiowych (zobacz: wypłata z PPK na wkład własny i w sytuacji poważnego zachorowania). Natomiast osoby, które decydują się na zwrot, a więc wypłacają środki z rachunku PPK przed ukończeniem 60. roku życia i nie jest to wypłata w ramach dwóch wspomnianych wyżej wariantów, zapłacą podatek od zysków kapitałowych.

Jak obliczyć podatek Belki - jak jest naliczany podatek Belki w funduszach?

To wątek nieco bardziej techniczny, ale dość istotny przy podejmowaniu decyzji o wypłacie kapitału. Poniżej przedstawiamy jak naliczany jest podatek od zysków kapitałowych w zależności od tego jak zbudowaliśmy nasz portfel inwestycyjny. 

  • Wpłata jednorazowa do jednego funduszu

To najprostszy wariant. Jeśli wybraliśmy jeden fundusz, a inwestycja ma charakter jednorazowy (np. raz zainwestowaliśmy 1 000 zł) to naliczenie podatku Belki jest banalnie proste. Inwestowana kwota jest przeliczana na jednostki funduszu. Jeśli w dniu przeliczenia wartość jednostki wynosi 100 zł (kupiliśmy ich 10), a w dniu umorzenia ich wartość wzrosła do 105 zł (fundusz zarobił 5%), to zysk z naszej inwestycji wynosi 50 zł. Od tych 50 zł naliczany jest podatek w wysokości 19%, a na rachunek bankowy inwestora trafia 1040,5 zł (1050 zł jest pomniejszane o 9,5 zł podatku).

  • Wpłata regularna

W przypadku wpłat regularnych, zarówno do funduszy inwestycyjnych, jak i produktów emerytalnych, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W związku z tym, że wpłat dokonujemy więcej niż raz,  jednostki funduszy są nabywane w różnych okresach, a więc po różnej wycenie (podstawą wyceny jednostki jest bieżąca wartość papierów wartościowych, w które inwestuje fundusz, czyli np. akcji i obligacji). Mówiąc najprościej, każda wpłata, w związku z tym, że była dokonywana w różnym momencie, wypracowuje inną stopę zwrotu (pokazuje to poniższa tabela). Na niektórych wpłatach mogliśmy zyskać bardzo dużo (w tabeli wpłata 1), na niektórych mniej (w tabeli wpłata 3), a na innych ponieść stratę (w tabeli wpłata 2).

Wartość wpłat w poszczególnych okresach
  Wpłata

Stopa zwrotu

w danym

okresie

Wpłata 1 Wpłata 2 Wpłata 3

Wartość

łącznych wpłat

po danym okresie

Okres 1 50 5% 52,50 - - 52,50
Okres 2 100 -0,7% 52,13 99,30 - 151,43
Okres 3 250 0,5% 52,39 99,80 251,25 403,44

Źródło: Obliczenia własne, dane przykładowe nieoparte na danych historycznych.

Podatek Belki jest naliczany w odniesieniu do poszczególnych jednostek funduszy, jeśli wartość tych jednostek wzrosła w stosunku do ceny nabycia (inwestor osiągnął zysk). Jeśli wartość jednostki spadła, a inwestor poniósł stratę, podatek Belki nie jest naliczany. 

Zwracamy uwagę na dodatkowy element – strukturę portfela inwestycyjnego. W zależności od tego czy inwestujemy w jeden fundusz czy kilka, podatek może być inaczej naliczany.  

Zyski i straty na jednostkach kompensują się w ramach inwestycji w jeden fundusz/subfundusz lub w ramach inwestycji w kilka subfunduszy z jednego parasola. 

Zyski i straty na jednostkach nie są kompensowane, gdy kapitał był inwestowany w ramach różnych funduszy (w tym subfunduszy z różnych parasoli). W ramach jednego subfunduszu zysk i straty na różnych jednostkach się kompensują, ale straty i zyski z jednostek z różnych funduszy nie kompensują się. 

Sposób naliczania podatku Belki jest zaprezentowany w poniższej tabeli. 

Przykładowe rozliczenie podatku Belki w różnych wariantach portfela inwestycyjnego i wypłaty (w zł)

        Podatek Belki Wypłata z podatkiem Belki  
 

Początkowa wartość wpłat

Końcowa wartość wpłat

Zysk

Kompensacja zysków i strat

Brak kompensacji zysków i strat

Kompensacja zysków i strat

Brak kompensacji zysków i strat

Wypłata bez podatku Belki

Wpłata 1 50 52,39 2,39 3,44zł *19% 3,64*19% 402,79 402,75 403,44
Wpłata 2 100 99,80 -0,20
Wpłata 3 250 251,25 1,25
Podatek łącznie 0,65 0,69  

Źródło: Obliczenia własne, dane przykładowe nieoparte na danych historycznych.

Jak nie płacić podatku Belki? - Sposób umorzenia jednostek w funduszu

Podejmując  decyzję o wypłacie kapitału, warto sprawdzić jaką metodę umarzania jednostek stosuje nasza instytucja finansowa. To wpływa na wysokość wypłacanej kwoty oraz podatku Belki.

  • HIFO (ang. highest in, first out) – jednostki nabyte po najwyżej wycenie są umarzane w pierwszej kolejności
  • FIFO (ang. First in, first out) – jednostki nabyte najwcześniej są umarzane w pierwszej kolejności
  • LIFO (ang. Last in, first out) – jednostki nabyte najpóźniej są umarzane w pierwszej kolejności

Sposób umarzania jednostek ma wpływ na stopę zwrotu wypracowaną przez naszą inwestycję w momencie wypłaty, a więc na podstawę opodatkowania. 

Zespół Nationale-Nederlanden 14.07.2020