Transfery w IKE i IKZE – przeniesienie środków krok po kroku

Konta IKE i IKZE pozwalają gromadzić dodatkowe oszczędności emerytalne. Posiadacze kont mają możliwość przenoszenia kont IKE/IKZE, a w ramach konta IKE można przenosić także środki z i do PPE. Podpowiadamy jak to zrobić.

Zgodnie z ustawą, każdy z nas może posiadać tylko jedno IKE oraz jedno IKZE. Możliwa jest jednak zmiana instytucji finansowej prowadzącej konto oraz przelewanie środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) na IKE oraz z IKE na PPE – to tzw. transfery. Podpowiadamy jak sprawnie przeprowadzić każdą z tych transakcji.

Przeniesienie IKE/IKZE do innej instytucji finansowej

Każdy posiadacz IKE/IKZE może przenosić swoje konto do innego banku lub między instytucjami finansowymi – powodem może być np. niezadowalająca obsługa czy niesatysfakcjonujące stopy zwrotu wypracowane w dotychczasowej instytucji finansowej. W ramach transferu całość środków jest przenoszona z dotychczasowego IKE/IKZE do nowego IKE/IKZE (dotychczasowe konto jest zamykane).

Krok 1 – Otwarcie konta IKE/IKZE w nowo wybranej instytucji finansowej 

Dotychczasowa instytucja finansowa musi przelać środki do nowej instytucji finansowej. W tym celu trzeba założyć nowe konto IKE/IKZE – podczas rejestracji należy zaznaczyć oświadczenie „Oświadczam, że gromadzę środki na IKZE (IKE) w innej instytucji finansowej i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej” oraz wskazać nazwę tej instytucji. Otwieramy IKE/IKZE w tzw. trybie transferowym (przelew środków z dotychczasowego IKE/IKZE jest warunkiem aktywacji nowego konta).

Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden PTE

Krok 2 – Pobranie potwierdzenia zawarcia umowy IKE/IKZE

Po podpisaniu umowy o prowadzenie IKE/IKZE i aktywacji w systemie, posiadacz konta otrzymuje (na adres e-mail oraz w portalu obsługowym) potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE. W kolejnym etapie potwierdzenie należy dostarczyć do dotychczasowej instytucji prowadzącej IKE/IKZE – jest to dowód, że założono nowe konto. Potwierdzenie zawiera również numer rachunku, na które trafią środki.  

Krok 3 – Przekazanie środków z dotychczasowej do nowej instytucji finansowej prowadzącej IKE/IKZE

W dotychczasowej instytucji finansowej należy złożyć dyspozycję wypłaty transferowej IKE/IKZE oraz przekazać potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE z nową instytucją finansową w wymagany sposób.  Po otrzymaniu dyspozycji i dokumentu, dotychczasowa instytucja dokona wypłaty transferowej na nowe IKE/IKZE. Instytucja finansowa dotychczas prowadząca IKE/IKZE prześle do instytucji prowadzącej nowe konto dokument z informacją o stanie środków zgromadzonych na IKE/IKZE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu, instytucja finansowa prowadząca nowe IKE/IKZE, zaksięguje środki na koncie. 

Przeniesienie środków z PPE na IKE

Na IKE możemy przelać środki dotychczas gromadzone w ramach PPE. Na konto IKE przelewana jest całość kapitału dotychczas zebranego w PPE. Transferu z PPE na IKE można dokonać dopiero po zakończeniu stosunku pracy z pracodawcą, który prowadzi PPE

Krok 1 – Otwarcie konta IKE do przeniesienia środków z PPE

Instytucja finansowa, która zarządza PPE musi przelać środki na rachunek IKE. By dokonać transferu środków z PPE na IKE, załóż IKE, przy otwieraniu konta zaznacz oświadczenie, że chcesz przenieść środki z PPE na IKE.

Krok 2 – Pobranie potwierdzenia zawarcia umowy IKE

Posiadacz IKE musi pobrać potwierdzenie zawarcia umowy IKE. W kolejnym etapie potwierdzenie należy dostarczyć do instytucji finansowej zarządzającej PPE – jest to dowód, że założono konto IKE. Potwierdzenie zawiera również numer rachunku, na który trafią środki.  

Krok 3 – Kontakt z pracodawcą – dyspozycja transferu środków z PPE do IKE

Dyspozycja wypłaty transferowej z PPE na IKE jest składana do instytucji finansowej zarządzającej PPE za pośrednictwem pracodawcy. Należy skontaktować się z nim, by poinformować o naszej decyzji oraz pozyskać formularz do wypłaty transferowej. Pracodawcy przekazywane jest także potwierdzenie zawarcia umowy IKE.

Krok 4 – Przekazanie środków z PPE do IKE

Pracodawca przekazuje dyspozycję pracownika w zakresie wypłaty transferowej z PPE na IKE oraz potwierdzenie zawarcia umowy IKE do instytucji finansowej zarządzającej PPE. Po otrzymaniu dokumentów, instytucja finansowa dokonuje przelewu całości środków gromadzonych z PPE na IKE. Instytucja finansowa zarządzająca PPE prześle do instytucji prowadzącej IKE dokument z informacją o stanie środków zgromadzonych na PPE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu, instytucja finansowa zarządzająca IKE księguje środki na koncie. Po przeprowadzeniu transakcji rachunek PPE jest zamykany.

Krok 5 – Zwrot środków transferowanych z PPE (opcjonalnie)

Środki przetransferowane na IKE, posiadacz konta może w każdym momencie wypłacić (całość kapitału) – to tzw. zwrot. Jeśli posiadacz IKE decyduje się na taką transakcję, składa dyspozycję zwrotu w portalu obsługowym i potwierdza ją kodem sms. Na rachunek bankowy trafia bieżąca wartość środków wcześniej przetransferowanych z PPE, pomniejszona o 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego – te środki trafiają na konto danej osoby w ZUS i będą wypłacone danej osobie w postaci emerytury. Jeśli posiadacz konta wypłaca środki z IKE, w tym pochodzące z wypłaty transferowej po ukończeniu 60. roku życia, powyższa kwota nie jest potrącana i przekazywana do ZUS (wypłacane jest 100% bieżącej wartości kapitału).

Zobacz więcej: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – jak założyć IKE i jak oszczędzać? 

Przeniesienie środków z IKE na PPE

Możliwe jest także przeniesienie środków dotychczas zgromadzonych na IKE (całość kapitału) do PPE, do którego przystąpiła dana osoba. 

Krok 1 – Pobranie potwierdzenia przystąpienia do PPE 

Do dokonania transferu z IKE na PPE wymagane jest przedłożenie potwierdzenia przystąpienia do PPE (zawiera ono numer rachunku na który należy przelać środki). Takie potwierdzenie wydawane jest przez pracodawcę (jest to jego ustawowy obowiązek). W kolejnym etapie, potwierdzenie to jest przekazywane instytucji finansowej prowadzącej IKE. 

Krok 2 – Złożenie dyspozycji transferu 

Posiadacz IKE składa w Serwisie Klienta dyspozycję wypłaty transferowej do PPE. Do instytucji finansowej prowadzącej IKE musimy także przekazać potwierdzenia przystąpienia do PPE (w wymaganej formie). 

Krok 3 – Przekazanie środków z IKE na PPE

Po przedłożeniu niezbędnych dokumentów, instytucja finansowa prowadząca IKE przelewa całość środków zgromadzonych na IKE na rachunek PPE. Instytucja finansowa prowadząca IKE prześle do instytucji zarządzającej PPE dokument z informacją o stanie środków zgromadzonych na IKE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu, instytucja finansowa zarządzająca PPE zaksięguje środki na rachunku. Po dokonaniu transakcji konto IKE jest zamykane. 

Zobacz też: Dlaczego warto oszczędzać w IKE i IKZE?

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020