Czy częściowa niezdolność do pracy uprawnia do renty?

Osoba niezdolna do pracy może liczyć na rentę z ZUS. A co w przypadku częściowej niezdolności do pracy? Czy wówczas renta w ogóle jest możliwa?

Renta w przypadku częściowej niezdolności do pracy to bardzo ważna kwestia. Utrata zdolności do zarobkowania to jedno z głównych ryzyk, które objęte są ochroną w ramach zabezpieczenia społecznego. Stan ten, oprócz osiągnięcia określonego wieku, wiązać się może również z chorobą lub niepełnosprawnością, które pojawią się przed danym progiem wiekowym, stając się przyczyną niezdolności do wykonywania zawodu.

Pojęcie niezdolności do pracy

Kwestie niezdolności do pracy określa Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej zapisami rozróżnia się dwa rodzaje niezdolności, a mianowicie całkowitą i częściową. Czym one się różnią? Za całkowicie niezdolną do aktywności zawodowej uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei mianem częściowo niezdolnej określa się osobę, która utraciła w dużej mierze zdolność wykonywania zadań zawodowych adekwatnych do jej kwalifikacji.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres do pięciu lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie ma rokowań odzyskania sprawności przed upływem tego okresu. Wówczas może wynosić więcej. O niezdolności do pracy orzekają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Częściowa niezdolność do pracy – czy renta jest możliwa?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie niezdolną do aktywności zawodowej z uwagi na stan jej zdrowia. A co z osobami o częściowej niezdolności? Im również przysługuje takie świadczenie, ponieważ mimo że zachowały w pewnym stopniu możliwość wykonywania pracy, to z uwagi na powstałe ograniczenia nie są w stanie osiągać zarobków na poziomie, który mogłyby mieć przy posiadanym doświadczeniu i kwalifikacjach. Przy częściowej niezdolności do pracy renta pełni swego rodzaju funkcję uzupełniającą względem pomniejszonych przez zaburzenie zdrowia zarobków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

O rentę z powodu częściowej niezdolności do pracy ubiegać się mogą osoby spełniające następujące przesłanki:

 • uzyskanie statusu osoby niezdolnej do pracy;
 • dysponowanie określonymi okresami składkowym i nieskładkowym, których wymiar determinuje wiek osoby, w którym pojawi się brak zdolności do pracy. Staż ubezpieczenia przedstawia się tak:
  • 1 rok – niezdolność powstała przed 20. rokiem życia;
  • 2 lata – niezdolność powstała w wieku 20–22 lat;
  • 3 lata – niezdolność powstała w wieku 22–25 lat;
  • 4 lata – niezdolność powstała w wieku 25–30 lat;
  • 5 lat – niezdolność powstała po ukończeniu 30 lat;
 • zaistnienie niezdolności w okresach składkowych/nieskładkowych albo w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od ich ustania.

Nadmienić trzeba, że ostatnia przesłanka nie zawsze ma zastosowanie. Nie dotyczy osób, u których wspomniane okresy wynoszą więcej niż 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn. Dodatkowo w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku w drodze do lub z pracy.

Ile wynosi renta przy częściowej niezdolności do pracy?

Kwestię wysokości renty przy częściowej niezdolności do pracy określa ww. ustawa. Kwota najniższego świadczenia w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy na stan z 1 marca 2021 roku wynosi 1250,00 zł miesięcznie. Renta z tytułu częściowej niezdolności to 75% wymiaru świadczenia z tytułu tej całkowitej, czyli 937,50 zł.

Specjalnym rodzajem przy częściowej niezdolność do pracy jest renta szkoleniowa. Uprawnione są do niej osoby, które spełniają warunki konieczne do uzyskania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, ale otrzymały orzeczenie o konieczności przekwalifikowania zawodowego. Świadczenie to przyznawane jest na pół roku z możliwością przedłużenia do trzech lat. Przy określaniu przekwalifikowania zawodowego orzekający powinni uwzględnić wiele czynników, w tym zwłaszcza wiek, poziom wykształcenia, rodzaj i charakter dotychczasowej pracy oraz predyspozycje psychofizyczne.

Zabezpiecz się zawczasu

Każdemu może zdarzyć się wypadek w pracy, z powodu którego nie będzie można powrócić do dotychczasowych obowiązków zawodowych. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie zapewni odpowiedniego poziomu życia. Dlatego lepiej zawczasu rozważ kwestię zabezpieczenia w razie takiej sytuacji. Dużą pomocą będzie nasze ubezpieczenie na życie z umową dodatkową która zapewni Ci ochronę na wypadek niezdolności do pracy. Uzyskaną kwotę możesz przeznaczyć na dowolny cel. Taki zastrzyk gotówki może usprawnić proces leczenia, pokryć opłaty za media, raty kredytu czy inne zobowiązania finansowe. Z posiadania polisy na życie z umową dodatkową wynika ogromna korzyść finansowa, ale i niefinansowa – w postaci redukcji stresu, nerwów, niepokoju.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.10.2021