Jaka jest rola agenta transferowego w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Agent transferowy w PPK ma podstawowe zadania: sprawdzanie poprawności danych przesyłanych przez Pracodawców oraz rozliczanie wpłat na PPK i przeliczanie ich na jednostki funduszy. Podpowiadamy co dokładnie robi na każdym z etapów i jakie wsparcie oferuje Pracodawcom.

Przy uruchomieniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK), Pracodawcy kontaktują się przede wszystkim z wybraną instytucją finansową. W systemie PPK ważną rolę odgrywa także agent transferowy – wyjaśniamy co to za podmiot i jakie są jego kompetencje. 

Agent transferowy – rejestr uczestnictwa w PPK

Agent transferowy, zwany niekiedy również agentem obsługującym, to jeden z filarów rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a więc także PPK. Zajmuje się szeroko pojętą ewidencją uczestnictwa w ramach funduszy. Najprościej rzecz ujmując, jego zadaniem jest poprawne przeliczenie wpłat inwestorów na jednostki uczestnictwa funduszy, a w przypadku wycofania z inwestycji, umorzenie jednostek i zwrot środków. Powyższe działania mają także miejsce w sytuacji dokonania konwersji/zamiany na inny fundusz czy też transferów. 

Gdy dana osoba rozpoczyna inwestycję, tworzony jest rachunek, na którym zapisywana jest cała historia przeprowadzonych transakcji – wszystkie rachunki inwestorów tworzą tzw. rejestr uczestników, nad którym czuwa agent transferowy.
Zakres kompetencji agenta transferowego:

  • przyjmowanie dyspozycji uczestników oraz przetwarzanie transakcji – obsługa wpłat i wypłat z funduszy, w tym w szczególności przeliczanie środków wpłacanych z tytułu nabycia na jednostki funduszy, a przy umarzaniu, przeliczanie odkupywanych i zbywanych jednostek uczestnictwa, 
  • ewidencjonowanie wyżej wymienionych transakcji w rejestrze uczestników,
  • administrowanie danymi uczestników funduszy,
  • realizowanie płatności oraz naliczanie i raportowanie podatku dochodowego (w przypadku zakończenia inwestycji i wypracowania zysku przez fundusz),
  • prowadzenie korespondencji z uczestnikami funduszu oraz obsługa reklamacji.

Za swoją działalność agent transferowy pobiera wynagrodzenie – jest ono pobierane z kapitału zgromadzonego na rachunku przez uczestników funduszu. 

Agent transferowy w PPK – czym się zajmuje?

W PPK podstawową rolą instytucji finansowej jest zarządzanie środkami zgromadzonymi przez uczestników, a zadaniem agenta transferowego jest poprawne zarządzanie uczestnictwem w PPK oraz realizacja dyspozycji pracowników. 

Rejestracja uczestników w PPK

Pierwszym etapem jest zarejestrowanie Pracowników, którzy chcą oszczędzać w PPK. Do agenta transferowego trafia plik rejestracyjny (załącznik do umowy o prowadzenie), który jest przesyłany przez Pracodawców przez n-portal PPK. Dane są przesyłane w pliku xml lub csv. Agent transferowy weryfikuje czy przesłano kompletne dane. 

Ewidencjonowanie wpłat na rachunkach PPK

Po rejestracji Pracowników, którzy stają się uczestnikami PPK, kolejnym krokiem jest naliczenie i przekazanie wpłat. Agent transferowy otrzymuje od Pracodawców plik (xml lub csv) z danymi dotyczącymi wpłat dla poszczególnych uczestników oraz same wpłaty na rachunek bankowy. Na realizację obu tych działań Pracodawcy mają czas do 15 dnia kolejnego miesiąca po naliczeniu wpłat.

Przesłanie pliku rozliczeniowego oraz dokonanie wpłat powinno być dokonane mniej więcej w tym samym czasie. Agent transferowy weryfikuje kompletność pliku xml/csv oraz sprawdza, czy przesłane dane odpowiadają przelanym środkom. Jeśli wszystkie informacje są poprawne, wpłacane środki są przeliczane na jednostki funduszy zdefiniowanej daty. 

Deklaracje uczestnictwa w PPK

PPK to system dobrowolny dla pracowników – mogą więc swobodnie decydować o uczestnictwie w programie PPK. Każdy ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie, a później w każdym momencie do niego przystąpić (liczba tych decyzji jest nieograniczona). Dodatkowo zatrudnieni mogą zadeklarować wpłatę dodatkową, która również może być przez nich zmieniana, a przy spełnieniu określonych warunków także ją obniżyć (więcej na ten temat tutaj). Wszystkie te działania są przesyłane w pliku (xml lub csv) do agenta transferowego, który weryfikuje poprawność przekazanych danych. 

Zarządzanie środkami w PPK

Agent transferowy realizuje także wszelkie dyspozycje składane przez uczestników poprzez Moje NN. Dokonuje wypłat przed i po ukończeniu 60. roku życia – jest więc odpowiedzialny za umarzanie jednostek funduszy zdefiniowanej daty, a w przypadku drugiej z opcji jest odpowiedzialny za potrącenie wszystkich kwot wynikających z ustawy. Jeśli uczestnicy chcą zmienić fundusz, agent realizuje dyspozycję konwersji i zmiany podziału wpłat.

Moventum – wsparcie agenta transferowego w PPK

W odniesieniu do PPK Nationale-Nederlanden PTE współpracuje z Moventum. W kwestiach technicznych Pracodawcy mogą kontaktować się z zespołem wsparcia Moventum. Dodatkowo  mają możliwość testowania plików przesyłanych przez Portal Pracodawcy w dedykowanej bramce testowej. Bramka ta wykazuje poprawność formalno-techniczną plików ze standardem wypracowanym przez Grupę Roboczą PPK.

Zespół Nationale-Nederlanden 09.12.2019