Strategie inwestycyjne funduszy Nationale-Nederalnden PTE w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kapitałem zgromadzonym w PPK zarządzają eksperci od emerytur, którzy od 20 lat efektywnie pomnażają oszczędności klientów. Nasza strategia inwestycyjna zakłada większe zaangażowanie na rynku akcji na początku i na końcu inwestycji oraz wyjście na rynki zagraniczne – celem jest większy potencjał stóp zwrotu.

Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), są inwestowane w funduszach zdefiniowanej daty. Ich celem jest stopniowe pomnażanie kapitału w sposób dostosowany do wieku inwestorów. Każda z instytucji finansowych musi uruchomić co najmniej osiem takich produktów – podpowiadamy czym oferta Nationale-Nederlanden PTE różni się od konkurencji. 

Specjaliści od emerytur

Nationale-Nederlanden PTE od ponad 20 lat oferuje wyłącznie produkty emerytalne. Zarządzamy największym w Polsce Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE), w którym 3 mln uczestników zgromadziło ponad 39,8 mld PLN (stan na 31.12.2019). Nasza oferta obejmuje także Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). We wrześniu 2019 r. uruchomiliśmy osiem funduszy zdefiniowanej daty DFE Nasze Jutro, gdzie inwestowane są środki gromadzone w ramach PPK.

Celem wszystkich powyższych produktów jest stopniowe pomnażaniu kapitału. Oznacza to, że zespół inwestycyjny koncentruje się na jednej długoterminowej strategii. Podstawą naszej filozofii jest lokowanie środków w aktywa o długoterminowym potencjale wzrostu – nie interesują nas spekulacje, nastawione na krótkotrwały efekt, ani mody inwestycyjne. Myślimy o konsekwencjach naszych decyzji dla wartości zarządzanych aktywów w perspektywie kilku lat. 

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro

Ogólne ramy dla polityki inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty wyznacza ustawa o PPK – określa poziom części udziałowej i dłużnej na poszczególnych etapach inwestowania oraz wskazuje katalog aktywów, w które można lokować środki. Instytucje finansowe mają jednak pewien stopień swobody w zarządzaniu – w efekcie oferta poszczególnych dostawców może się od siebie różnić. 

Większe wykorzystanie komponentu akcyjnego

Dla Nationale-Nederlanden PTE charakterystyczne są dwa założenia. Po pierwsze naszym celem jest znaczne wykorzystanie komponentu akcyjnego na początku i na końcu cyklu inwestycyjnego. Im większa część akcyjna, tym większy potencjał stóp zwrotu dla uczestników PPK. Wobec tego od momentu utworzenia funduszu do ok. 15 lat przed osiągnięciem zdefiniowanej daty przez fundusz (data z nazwy funduszu, czyli np. 2050), część udziałowa będzie stanowiła 76% (ustawowy maksymalny limit to 80%). Tak dużą ekspozycję na akcje będą miały osoby najmłodsze – od 18 do 34 lat. Ich horyzont inwestycyjny jest bardzo długi, więc zaangażowanie w akcje może być duże. Ewentualne straty w wyniku dekoniunktury na rynku akcji zostaną odrobione i to z pewnością ze sporą nawiązką. 

Jeśli chodzi o końcowy etap inwestycji, czyli od momentu osiągnięcia funduszu zdefiniowanej daty, udział akcji będzie wynosił 11,5% (ustawa dopuszcza jego całkowitą redukcję). Tu celem również jest zwiększenie potencjału stóp zwrotu – kapitał wciąż powinien pracować, a to główne akcje są „motorem napędowym” stóp zwrotu. Drugi aspekt to dywersyfikacja. Zgodnie z podstawową zasadą inwestowania „nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka”. Ma to zastosowanie także w przypadku PPK – komponent akcyjny pełni funkcję swoistego zabezpieczenia w sytuacji dekoniunktury na rynku długu. 

Zaangażowanie na rynkach zagranicznych

Każdy fundusz zdefiniowanej daty musi inwestować co najmniej 20% kapitału zgromadzonego w ramach części akcyjnej w spółki zagraniczne. To wymóg ustawy o PPK, jednolity dla całego rynku. Nationale-Nederlanden PTE ma zamiar wykorzystywać komponent zagraniczny w większym stopniu – nasze fundusze będą inwestowały na zagranicznych rynkach akcji 35% kapitału zgromadzonego w ramach części udziałowej. W centrum naszego zainteresowania znajdują się spółki notowane w USA i w Europie Zachodniej. 

Co daje większy komponent zagraniczny? Po pierwsze zwiększa potencjał stóp zwrotu – za granicą wybór papierów wartościowych, które mogą trafiać do portfela, jest znacznie większy. Inwestując poza Polską, zyskujemy ekspozycję na sektory i przedsiębiorstwa, które w Polsce nie występują lub są słabo rozwinięte. Czyli innymi słowy mamy więcej źródeł potencjalnie dodatnich stóp zwrotu. To wspomniana już wyżej dywersyfikacja, czyli druga zaleta komponentu zagranicznego. Jej zadaniem jest także ograniczenie ryzyka inwestycji. Uczestnicy PPK nie są zdani jedynie na rynek krajowy – na ich inwestycje pracują także zagraniczne giełdy. To sprawia, że np. w czasie słabszej sytuacji na GPW gorsze wyniki „portfela polskiego” mogą być zrównoważone przez lepszą kondycję „portfela zagranicznego”.

Trzeci aspekt to tzw. płynność inwestycji. W PPK środki mogą być wycofane przez uczestników w każdym momencie – instytucja finansowa musi więc zatem inwestować w papiery, które łatwo zbyć na rynku, by odzyskać ulokowany kapitał. Spółki zagraniczne, przez to, że są obiektem zainteresowana tysięcy, jeśli nie milionów inwestorów, łatwo sprzedać. 

Kapitałem w PPK zarządzają eksperci z Nationale-Nederlanden PTE

Zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE zna się na efektywnym pomnażaniu długoterminowych oszczędności. Nationale-Nederlanden OFE wypracowało najwyższą długoterminową stopę zwrotu spośród wszystkich OFE – od uruchomienia funduszu w maju 1999 r. do 31 grudnia 2019 r. zarobiliśmy +345,2%. 

Nasz przepis na sukces to branżowa ekspertyza. Zarządzający specjalizują się w określonych sektorach gospodarki i analizują poszczególne spółki od podszewki, wybierając te o długoterminowym potencjale wzrostu. Informacje pozyskujemy nie tylko z raportów czy cyklicznych spotkań z zarządami – Nationale-Nederlanden OFE jest największym prywatnym graczem na GPW, co sprawia, że jesteśmy akcjonariuszem wielu krajowych spółek i na bieżąco czuwamy nad ich kondycją finansową i rozwojem.

Mamy także doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu aktywami zagranicznymi – wartość akcji spółek z rynków globalnych w naszych portfelu to ok. 2 mld PLN. Samodzielnie selekcjonujemy papiery, które trafiają do portfeli naszych funduszy – bazujemy nie tylko na doniesieniach medialnych i opracowaniach firm analitycznych, lecz także samodzielnie spotykamy się z zarządami poszczególnych spółek. 

Zespół Nationale-Nederlanden 09.12.2019